Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.autofinezja.pl z dnia 17.01.2018

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.
93 ze zm.);
3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach sklepu internetowego o adresie
www.autofinezja.pl
4 Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod
adresem www.autofinezja.pl za pośrednictwem którego Klient może w
szczególności składać Zamówienia;
5 Sprzedający – ,,Autofinezja Remigiusz Domek, siedziba wykonywania
działalności: Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090, Bydgoszcz
numer NIP: 9532514075, numer REGON: 368729322;
6 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep
internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu;
8 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
9 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.);
10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę
Towaru.

Postanowienia ogólne

1 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
I.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu
internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów
dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu Internetowego.
I.3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient
następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.1 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub
b) Chrome, Firefox, Opera,Safari etc.
I.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.autofinezja.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
I.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1 Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego
posiada możliwość dokonania rejestracji w jego ramach.
2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4 ,,Autofinezja” Remigiusz Domek może pozbawić Klienta prawa do
korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego
dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z
prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające
prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów
sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ,,Autofinezja”
Remigiusz Domek za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre
imię ,,Autofinezja” Remigiusz Domek
5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu
internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej
zgody właściciela sklepu ,,Autofinezja” Remigiusz Domek.
6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w
związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep
internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie
do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i
modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.
7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających
dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych
klientów oraz dla ,,Autofinezja” Remigiusz Domek,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

I.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
internetowego należy wejść na stronę internetową www.autofinezja.pl,
dokonać wyboru towaru na podstawie jego dostępności, a także specyfikacji,
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
I.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich
dodanie do koszyka.
I.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku
„Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz
w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi
Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
I.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego
wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie
złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie
zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
I.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści
Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
I.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia
Umowy sprzedaży z ,,Autofinezja” Remigiusz Domek zgodnie z treścią
Regulaminu.
I.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
I.8. W sytuacji gdy dany towar będzie niedostępny, automatycznie pojawi się
przy nim taka informacja. Istnieje jednak możliwość zapisu do powiadomień
poprzez podanie adresu e-mail, w sytuacji gdy dany produkt będzie ponownie
dostępny.
I.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta
wiadomości e-mail, o której mowa powyżej – w sytuacji konieczności
anulowania całego zamówienia, umowa zostanie uznana za niezawartą.
I.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.

Dostawa

I.1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami, pod adresem wskazanym przez Klienta w trakcie
składania Zamówienia.
I.2. W przypadku wysyłki Towarów poza granice Unii Europejskiej
Sprzedający wypełni druk celny w związku z czym Klient zostanie obarczony
kosztem uiszczenia opłaty celnej, której wysokość może się różnić w
zależności od kraju.
I.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztą polską lub
przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania
Zamówienia.
I.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.autofinezja.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie,
zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie
Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki
zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, dowodu
zakupu oraz dołączenie do przesyłki zawierającej towar dowodu zakupu w
postaci paragonu.

Ceny i metody płatności

1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie
potrzebne składniki, z wyłączeniem cła.
2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego:
b) za pomocą systemu płatności elektronicznej, w szczególności: „Tpay”
c) gotówką przy odbiorze

Prawo odstąpienia od umowy

I.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta
weszła w posiadanie rzeczy.
I.2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
I.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia w wybrany sposób:
a) pobierając i wypełniając formularz zamieszczony na stronie oraz odesłanie
go na adres wwww info@autofinezja.pl,
b) wysyłając oświadczenie tradycyjnym listem poleconym na adres:
Autofinezja Remigiusz Domek Al.Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz
I.4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej
umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że
Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient
nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Płatność zwrotna
następuje dopiero po dostarczeniu do Sklepu Towaru nie niosącego śladów
użytkowania i w oryginalnym opakowaniu oraz posiadającego wszystkie
metki.
I.5. Klient, który odstępuje od Umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty
odesłania Towaru do Sprzedawcy.
Reklamacje dotyczące Towarów oraz gwarancja
1 „Autofinezja” Remigiusz Domek jako sprzedawca odpowiada wobec
Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. Kodeksu Cywilnego,
z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym,
w szczególności w art. 556 oraz art. Kodeksu Cywilnego.
2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych
prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na
adres Autofinezja Remigiusz Domek Al.Powstańców Wlkp. 10 85-090
Bydgoszcz wraz z dołączonym formularzem reklamacyjnym dostępnym
do pobrania na stronie oraz dowodem zakupu w postaci paragonu.
Sprzedawca, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w
tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3 Produkt, który został wcześniej zakupiony w sklepie
internetowym ,,Autofinezja” Remigiusz Domek powinien być czysty i nie
powinien posiadać uszkodzeń mechanicznych.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

I.1. „Autofinezja” Remigiusz Domek podejmuje działania w celu zapewnienia
w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
I.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę ,„Autofinezja”
Remigiusz Domek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
I.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może
zgłaszać mailowo pod adres: info@autofinezja.pl
I.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do
korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem Sklepu.
I.5. ,„Autofinezja” Remigiusz Domek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej
reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do
poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

I.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Autofinezja”
Remigiusz Domek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.
Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
I.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Autofinezja”
Remigiusz Domek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.
Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę „Autofinezja” Remigiusz Domek
I.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www..autofinezja.pl
1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.autofinezja.pl
2 Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ,
„Autofinezja” Remigiusz Domek z miejscem wykonywania działalności
w Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090, Bydgoszcz numer NIP:
9532514075, numer REGON: 368729322;
3 W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu
danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i
stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi –
ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa
upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
1 Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
2 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi
kontaktu informacyjnego
3 Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani
udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych.
4 Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej,
która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i
zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
5 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej,
ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
6 W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.
Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w
żaden sposób nadzorowane przez serwis www.autofinezja.pl Strony te
mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.

 

RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Autofinezja Remigiusz
Domek przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Informujemy, że udostępnione dane są przetwarzane przez firmę Autofinezja
Remigiusz Domek z siedzibą w Bydgoszczy Aleja Powstańców Wlkp.10 85-090
Bydgoszcz
Uaktualnieniu uległy dokumenty naszego sklepu tj. Regulamin i Polityka
prywatności.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wyżej wskazanymi dokumentami, które
zostały zamieszczone w zakładkach naszej strony internetowej.
Klauzula Informacyjan RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej, jako „RODO”(Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Autofinezja Remigiusz Domek, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą: Autofinezja Remigiusz Domek Aleja Powstańców
Wlkp.10 85-090 Bydgoszcz (dalej Autofinezja Remigiusz Domek)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów ze strony internetowej
sklepu www.autofinezja.pl której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.
1 pkt b) RODO;
ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu
gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów ze strony sklepu
Autofinezja, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) RODO;
marketingowym, w tym udziału w akcjach promocyjnych dotyczących
produktów ze strony sklepu www.autofinezja.pl, po wyrażeniu odrębnej zgody,
na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
otrzymywania informacji handlowych od firmy Autofinezja, w tym drogą
elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na
podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
uczestnictwa w programie lojalnościowym firmy Autofinezja, po wyrażeniu
odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust.2) pkt a)
i b) powyżej, będą przechowywane do czasu obowiązywania okresu
gwarancji jakości lub okresu rękojmi za wady produktów ze strony sklepu
Autofinezja a przetwarzane w celach wskazanych w ust.1) pkt c)-e) – będą
przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do
zakończenia organizowania przez firmę Autofinezja i działań handlowych,
marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu
lojalnościowego.
w przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana
produktu ze strony sklepu Autofinezja dane osobowe mogą być udostępniane
operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia
zamówienia.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do
Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych – PUODO), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych
osobowych wskazanych w ust.2) pkt a) i b) powyżej jest warunkiem zawarcia i
realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedażyPani/
Panu produktów ze strony sklepu Autofinezja;
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
będzie odbywało się na zasadach oceny czynników osobowych, zachowań,
preferencji co do wyboru produktu określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia
produktu, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne
dostosowanie oferty produktu bez interwencji ludzkiej.